Serbian Chinese (Simplified) English French German Japanese Russian Spanish

 

Пољопривреда

Најважнија привредна делатност у општини Кнић Read More

Локална пореска

Информације из области локалне пореске администрације Read More

Обједињена процедура

Обједињена процедура јесте скуп поступака и активности које спроводи надлежна Read More

Озакоњење објеката

Информације о поступку и начину озакоњења објеката Read More
 • 1

Још девет дана до отварања понуда за јавну набавку за грађевинске радове на санацији објекта регионалног центра за старе са прихватном станицом у Равном Гају, општина Кнић – партерно уређење

уторак, 11 септембар 2018 13:20

Општина Кнић расписала је јaвну набаву за грађевинске радове на санацији објекта регионалног центра за старе са прихватном станицом у Равном Гају, општина Кнић – партерно уређење.

С обзиром да је тренутно урађена само прва фаза реконструкције комплекса – реконструкција постојећег главног објекта, предвиђено је потпуно и свеобухватно уређење партера око објекта.

Радови обухватају: сабраћајнице и паркинг, озељењавање – хортикултурни радови, партерна расвета.

 

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

 • Понуђач у поступку јавне набавке мора да докаже да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (члан 75. став 1. тачка 1) Закона).
 • Понуђач у поступку јавне набавке мора да докаже да он и његов  законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (члан 75. став 1. тачка 2) Закона).
 • Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији. (члан 75. ст. 1. тачка 4) Закона).
 • Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом. (члан 75. став 1. тачка 5) Закона).
 • Понуђачи су дужни да при састављању својих понуда изричито наведу да су поштовали обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (члан 75. став 2. Закона).

 

ДОДАТНИ УСЛОВИ

 • Понуђач мора да располаже потребним бројем и квалификацијама извршилаца за све време извршења уговора о јавној набавци и то:
 1. најмање 20 извршилаца,
 2. најмање 1 дипломирани инжењер који поседује важећу лиценцу Инжењерске коморе Србије, и то: лиценцу 400 или 401 или 410 или 411 или 800 - који ће решењем бити именован за одговорног извођача радова у предметној јавној набавци
 3. најмање једно лице за безбедност на и здравље на раду
 4. најмање 1 дипломирани инжењер који поседује важећу лиценцу Инжењерске коморе Србије, и то: лиценцу 450 који ће решењем бити именован за одговорног извођача радова у предметној јавној набавци
 • Понуђач мора да располаже (по основу власништва, закупа, лизинга) опремом за извођење следећих радова: земљаних радова, радова на отклањању шута, зидарских радова, грађевинско-занатских радова, инсталатерских радова и других радова који се изводе у оквиру предмета јавне набавке.
 • Да је понуђач у претходних шест година од дана објаве Позива на Порталу јавних набавки реализовао уговорe у укупној вредности од најмање 25.000.000,00 динара без пореза на додату вредност, а који се односе на извођење грађевинских и грађевинско занатских радова и инсталатерских радова (електроинсталације) на радовима партерног уређења око објеката.
 • Да понуђач у последњих шест месеци који претходе месецу у коме је на Порталу јавних набавки објављен Позив за подношење понуда. није био неликвидан.
 • Да остварени пословни приход у последње три године (2015, 2016, 2017) за које су достављени подаци мора да буде већи од, 39.000.000,00 динара;
 • Обилазак локације је обавезан за понуђаче како би понуђачдетаљно прегледао локацију и извршио увид у пројектно техничку документацију и добио све неопходне информације потребне за припрему прихватљиве понуде.
 • Понуђач мора да поседује сертификате о испуњености стандарда ISO 9001, систем менаџмента квалитетом, ISO 14001-2004 – заштита животне средине, OHSAS 18001 – 2007, безбедност на раду илиодговарајуће за област сертификације која је у логичној вези са предметом јавне набавке.

Средства за реализацију овог пројекта општина Кнић обезбедила је преко Канцеларије за управање јавним улагањима Републике Србије.

Рок за достављање  понуда за отворени поступак јавне набавке за грађевинске радове на санацији објекта регионалног центра за старе са прихватном станицом у Равном Гају, општина Кнић – партерно уређење  је 20.09.2018. године до 10 часова.

 

Позивамо све фирме које се баве овом облашћу да доставе своје понуде. Ово је прва од три планиране фазе које се тичу адаптације објекта регионалног центра за старе.

Конкурсну документацију као и позив за достављање понуда за поменуту јавну набавку можете пронаћи на порталу јавних набавки:http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=2025297

Прочитано 107 пута

 Бајчетина • Балосаве • Баре • Бечевица • Борач • Брестовац • Брњица • Бумбарево Брдо • Врбета • Вучковица • Грабовац • Гривац • Гружа • Губеревац • Гунцати • Драгушица • Дубрава • Жуње • Забојница • Кикојевац • Кнежевац • Кнић • Коњуша • Кусовац • Лесковац • Липница • Љубић • Љуљаци • Опланић • Пајсијевић • Претоке • Радмиловић • Рашковић • Суморовац • Топоница • Честин