Serbian Chinese (Simplified) English French German Japanese Russian Spanish

Пољопривреда

Најважнија привредна делатност у општини Кнић Read More

Локална пореска

Информације из области локалне пореске администрације Read More

Обједињена процедура

Обједињена процедура јесте скуп поступака и активности које спроводи надлежна Read More

Озакоњење објеката

Информације о поступку и начину озакоњења објеката Read More
  • 1

Свечано обележен Празник општине Кнић

понедељак, 30 новембар 2015 09:35

Прилог: РТК

  

Јавна расправа

уторак, 10 новембар 2015 21:30

На основу чл.4. и чл. 6. Одлуке о начину спровођења јавне расправе и начину обавештавања јавности о одржавању јавне расправе (''Сл.гласник РС'',бр.108/08), а по иницијативи Општинског већа општине Кнић од 10.11.2015.године, организује се

ЈАВНА РАСПРАВА

1. Јавна расправа се спроводи о:
- Нацрту Одлуке о првој измени и допуни Одлуке о Буџету општине Кнић за 2015. годину;
- Одлуци о другој измени и допуни Програма Фонда за развој пољопривреде, водопривреде и шумарства општине Кнић за 2015. годину ;
- Одлуци о првој измени Програма одржавања, заштите и развоја локалних и некатегорисаних путева и других комуналних објеката у 2015.години у општини Кнић.
2. Јавна расправа се организује у временском периоду од 10.11. до 18.11.2015.године.

На основу Закључка Општинског већа општине Кнић број: 9-1262/15-01 од 30.09.2015. године, Комисија образована Решењем број: 9-1262/15-01 од 30.09.2015. године  објављује

O Г Л А С
ЗА ПРОДАЈУ РАСХОДОВАНИХ МОТОРНИХ ВОЗИЛА НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ

 Предмет продаје су два расходавана моторна возила у својини општине Кнић и то:

  • путничко возило FIAT BERLINA 1.6 GS
  • аутобус RENAULT MASTER T5D LWB
Расходована моторна возила се продају као отпад.
Право куповине имају лица која су регистрована за управљање оптпадом. Продаја се врши по принципу виђено-купљено и неће се примати никакве рекламације које се односе на квалитет и остале карактеристике предмета продаје.
 
Укупна почетна купопродајна цена је  34.865,oo, без урачунатог ПДВ-а.
Порез на додату вредност обрачунава и плаћа прималац добара.
Понуђачи су дужни да понуде цену за откуп свих возила збирно.
У цену су урачунате услуге утовара, транспорта и истовара предметног отпада.

Обавештење

уторак, 03 новембар 2015 12:27

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА КНИЋ
Општинска управа
Бр. 501-1423/015-03
Датум:03.11.2015.
К Н И Ћ

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ КНИЋ, на основу чл.10. став 1.,2. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину (''Сл.гласник РС'', бр.135/04 и бр. 36/09 )

О Б А В Е Ш Т А В А

Заинтересоване органе, организације и јавност да је поднет захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта – базне станице мобилне телефоније '' КГУ 99 Гружа РАПП УМТС ''Кнић, на к.п.бр.1073/1 у КО Грабовац, општина Кнић, носиоца пројекта ''Tелеком Србија'' а.д.,ул. Таковска 2, Београд. 
Заинтересовани органи, организације и јавност у року од 10 (десет) дана од дана објављивања обавештења могу доставити своје мишљење увидом у поднети захтев, а који се налази у Општинској управи општине Кнић – зграда СО Кнић, канцеларија бр. 34. у времену од 08,00-14,00 часова.

У Книћу, 03.11.2015. године
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ КНИЋ

Обавештење

понедељак, 02 новембар 2015 11:30

Обавештење Министарства пољопривреде и заштите животне средине о Јавној расправи на  Студију процене утицаја на животну средину изградње далековода ДВ 400кV Крагујевац 2- Краљево 3, на подручју Града Крагујевца, СО Кнић и Града Краљева.

 

Општинско веће општине Кнић, на 28.седници која је одржана 28.10.2015.године усвојило је извештај о оствареним приходима и примањима као и о извршеним расходима и издацима буџета за период I-IX 2015.године, с обзиром да је Одлуком о Буџету општине Кнић за 2015.годину планирани приходи и примања као и расходи и издаци од 400.305.000,00 динара, остварени приходи и примања у периоду I-IX 2015.годину су у износу од 230.981.460,75 динара односно 57,70%. Извршени расходи и издаци у периоду I-IX 2015.године су у износу од 179.839.213,85 динара, односно 44,93%. Утврђен суфицит за период I-IX 2015.године 51.142.246,90 динара односно 12,77%. Стање сталне буџетске резерве 31.12.2014.године износи 2.083.983,06 динара, издвајања у сталну буџетску резерву  за период I-IX 2015.године износи 1.154.907,00.

Страна 105 од 159

 Бајчетина • Балосаве • Баре • Бечевица • Борач • Брестовац • Брњица • Бумбарево Брдо • Врбета • Вучковица • Грабовац • Гривац • Гружа • Губеревац • Гунцати • Драгушица • Дубрава • Жуње • Забојница • Кикојевац • Кнежевац • Кнић • Коњуша • Кусовац • Лесковац • Липница • Љубић • Љуљаци • Опланић • Пајсијевић • Претоке • Радмиловић • Рашковић • Суморовац • Топоница • Честин