Serbian Chinese (Simplified) English French German Japanese Russian Spanish

 

  • Насловна
  • Локална самоуправа
  • Општинска управа

Општинска управа општине Кнић

 

Начелник Општинске управе општине Кнић:

Љубица ЂУРОВЉЕВИЋ, дипл. правник
034/510-112, Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.  

 

НАДЛЕЖНОСТИ :

Општинска управа образује се као јединствен орган. Акт о организацији Општинске управе доноси Скупштина општине на предлог Општинског већа. Општинском управом, као јединственим органом, руководи начелник. Акт о унутрашњем уређењу и систематизацији Општинске управе доноси начелник Општинске управе уз сагласност Општинског већа.
За начелника Општинске управе може бити постављено лице које има завршен правни факултет, положен испит за рад у органима државне управе и најмање пет година радног искуства у струци. Начелника Општинске управе поставља Општинско веће, на основу јавног огласа, на пет година. Начелник Општинске управе може имати заменика који га замењује у случају његове одсутности и спречености да обавља своју дужност. Заменик начелника Општинске управе се поставља на исти начин и под истим условима као начелник. Руководиоце организационих јединица у Општинској управи распоређује на времена на које је постављен, под условима и на начин прописан одлуком о организацији Општинске управе.Начелник за свој рад и рад Општинске управе одговара Скупштини општине и Општинском већу, у складу са Статутом општине и одлуком о организацији Општинске управе.

Општинска управа:
1. припрема нацрте прописа и других аката које доноси Скупштина општине, председник Општине и Општинско веће;
2. извршава одлуке и друге акте Скупштине општине, председника Општине и Општинског већа;
3. решава у управном поступку у првом степену о правима и дужностима грађана, предузећа, установа и других организација у управним
стварима из надлежности Општине;
4. обавља послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката Скупштине;
5. извршава законе и друге прописе чије је извршавање поверено Општини;
6. обавља стручне и друге послове које утврди Скупштина општине, председник Општине и Општинско веће.

 

 

 Бајчетина • Балосаве • Баре • Бечевица • Борач • Брестовац • Брњица • Бумбарево Брдо • Врбета • Вучковица • Грабовац • Гривац • Гружа • Губеревац • Гунцати • Драгушица • Дубрава • Жуње • Забојница • Кикојевац • Кнежевац • Кнић • Коњуша • Кусовац • Лесковац • Липница • Љубић • Љуљаци • Опланић • Пајсијевић • Претоке • Радмиловић • Рашковић • Суморовац • Топоница • Честин