Serbian Chinese (Simplified) English French German Japanese Russian Spanish

 

Одељење за финансије и буџет

 

Начелница одељења:
Наташа Ћупрић, дипл.економиста
034/378-442, Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. 

 

У оквиру овог Одељења образовани су одсеци и то:

  • Одсек за локалну пореску администрацију
  • Шеф Одсека: Небојша Томовић, 034/ 511 950, Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Одељење обавља послове на припреми Буџета и финансијских планова, спровођења Буџета, финансирање делатности из надлежности Општине, планирање и праћење прихода и расхода, састављање консолидованог рачуна трезора, контролу расхода и преузетих обавеза, буџетско рачуноводство и извештавање, управљање финансијско- информационим системом, управљање готовином и дугом, послове буџетске инспекције и ревизије, књиговодствене послове, благајничко пословање, контролу новчаних докумената (ликвидатура), израду извештаја (месечних, периодичних и годишњих), формирање документације за исплату, и фактурисање, буџетско рачуноводство, послове који се односе на област привреде, пољопривреде, занатства, угоститељства, трговине, туризма, приватног предузетништва , израду нацрта Програма развоја делатности за које је надлежна општина, цене из надлежности општине, послове из области заштите од ерозије и регулације водотокова , послове из области унапређења и заштите животне средине, заштиту на раду и противпожарне зуаштите, одређене послове из области саобраћаја, послове из области предшколског васпитања, основног и средњег образовања и васпитања, културе, примарне здравствене заштите, физичке кулгуре и спорта , послове канцеларије за младе и дечије и социјалне заштите ; врши надзор над радом и организацију вршења послова у вези са заштитом културних добара од значаја за општину, подстицање развоја културно- уметничког аматеризма и стварање услова за рад музеја и библиотека и других установа културе чији је оснивач општина, послове у вези ученичких и студентских питања, дртуштвену бригу о деци, социјалну заштиту и здравствену заштиту; обавља послове исплате са рачуна и подрачуна за дечији додатак, породиљско одсуство, борачко инвалидску заштиту, повереништо комесаријата за избеглице; обавља послове инспекцијског надзора над коришћењем буџетских средстава , преусмеравање апропријација одобрених на име одређених расхода у складу са законом, усаглашавање потраживања и обавеза , одређивање квота директним корисницима средстава Буџета Општине, контролу спроведених поступака јавних набавки буџетских корисника, установа и јавних предузећа чији је оснивач општина; обавља послове утврђивања, контроле и наплате пореза на имовину, локалне комуналне таксе за истицање фирме и накнаде за коришћење грађевинског земљишта, контрола и наплата локалне административне таксе, боравишне таксе, приход од давања у закуп , односно на коришћење непокретности у државној својини које користи јединица локалне самоуправе и индиректни корисници буџета, наплате новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје прописане актима Скупштине општине, када за њихову наплату није надлежан други орган.

Ово Одељење обавља и друге послове из области финансија, привреде, пољопривреде и друштвених делатности који су поверени општини, као и послове за потребе органа општине, служби и других корисника буџета.

 Бајчетина • Балосаве • Баре • Бечевица • Борач • Брестовац • Брњица • Бумбарево Брдо • Врбета • Вучковица • Грабовац • Гривац • Гружа • Губеревац • Гунцати • Драгушица • Дубрава • Жуње • Забојница • Кикојевац • Кнежевац • Кнић • Коњуша • Кусовац • Лесковац • Липница • Љубић • Љуљаци • Опланић • Пајсијевић • Претоке • Радмиловић • Рашковић • Суморовац • Топоница • Честин