Serbian Chinese (Simplified) English French German Japanese Russian Spanish
  • Насловна
  • Локална самоуправа
  • Председник општине

Председник општине

 

ЗОРАН ЂОРОВИЋ
спец. с.политиколог

 zoran djorovic

 

Рођен је 16.09.1975.године у Гружи. Основну школу је завршио у Гружи, средњу медицинску у Крагујевцу. Студије је завршио на Факултету политичких наука Универзитета у Београду. На функцију председника општине Кнић изабран је 26. маја 2016.године као одборник са изборне листе Александар Вучић - Србија побеђује. До избора на функцију председника општине био је запослен на месту шефа Одсека за локални економски развој у Општинској управи општине Кнић, у којој ради од 1995.године. Кроз професионални рад учествовао је у већем броју пројеката кроз које су обезбеђивана средства, имовина и техничка помоћ општини Кнић из домаћих и иностраних извора финансирања. Похађао је велики број стручних обука и едукација у земљи и иностранству од посебног значаја за унапређење и рад локалне самоуправе. Завршио је програм професионалне праксе у локалној самоуправи Велике Британије у оквиру ЕУ програма „Говорите европски", као и програме обука „Регионална политика Европске уније" (2010) и „Локална димензија ЕУ регионалне политике - Taiex" (2014) у институцијама Европске уније у Бриселу. Био је координатор ЕУ Exchange2 пројекта у оквиру кога је донет најважнији стратешки документ општине „Стратегија одрживог развоја општине Кнић" за период 2010-2020.година. Координирао је успешан процес увођења програмског буџета за 2015.годину кроз пројекат EУ Exchange4. Као представник локалне самоуправе у стручним радним телима, учествовао је у изради и реализацији више стратешких докумената и пројеката од регионалног до националног значаја. Дугогодишњи спортски радник, активан у локалној заједници. Са супругом и ћерком живи у Гружи.

 

 


НАДЛЕЖНОСТ

Председника Општине бира Скупштина општине, из реда одборника, на време од четири године, тајним гласањем, већином гласова од укупног броја одборника Скупштине општине. Председник Општине има заменика који га замењује у случају његове одсутности и спречености да обавља своју дужност. Председник Скупштине општине предлаже кандидата за председника Општине.Кандидат за председника Општине предлаже кандидата за заменика председника Општине из реда одборника, кога бира Скупштина општине на исти начин као и председника Општине. Председнику Општине и заменику председника Општине избором на ове функције престаје мандат одборника у Скупштини општине.Председник Општине и заменик председника Општине су на сталном раду у Општини.
Председник Општине може бити разрешен пре истека времена на које је биран, на образложен предлог најмање трећине одборника на исти начин на који је изабран.О предлогу за разрешење председника Општине мора се расправљати и одлучивати у року од 15 дана од дана достављања предлога председнику Скупштине. Ако Скупштина не разреши председника Општине, одборници који су поднели предлог за разрешење не могу поново предложити разрешење председника Општине, пре истека рока од 6 месеци од одбијања претходног предлога. Разрешењем председника Општине престаје мандат заменика председника Општине и Општинског већа. Председник општине и заменик председника општине који су разрешени или су поднели оставку, остају на дужности и врше текуће послове, до избора новог председника Општине,односно заменика председника општине.


Председник Општине:
1. представља и заступа Општину;
2. предлаже начин решавања питања о којима одлучује Скупштина општине;
3. наредбодавац је за извршење буџета;
4. доноси одлуку о употреби средстава текуће и сталне резерве у складу са Законом којим се уређује буџетски систем;
5. оснива општинску службу за инспекцију и ревизију коришћења буџетских средстава;
6. Закључује уговоре на основу одлука о прибављању, располагању, управљању и коришћењу јавне својине општине , као и у другим случајевима предвиђеним Законом
7. усмерава и усклађује рад Општинске управе;
8. доноси појединачне акте за које је овлашћен законом, овим статутом или одлуком Скупштине општине;
9. информише јавност о свом раду;
10. покреће поступак за оцену уставности и законитости закона или другог општег акта Републике Србије којим се повређује право на локалну
самоуправу и подноси жалбу Уставном суду Републике Србије ако се појединачним актом или радњом државног органа или органа Општине
онемогућава вршење надлежности Општине;
11. представља и заступа Општинско веће;
12. сазива и води седнице Општинског већа;
13. одговара за законитост рада Општинског већа;
14. обуставља од примене одлуку Општинског већа за коју сматра да није сагласна са законом;
15. подноси извештај Скупштини општине о извршавању одлука и других аката Скупштине;
16. поставља и разрешава помоћнике председника Општине;
17. предлаже избор и разрешење заменика председника Општине односно члана Општинског већа;
18. даје сагласност за изградњу, доградњу или реконструкцију комуналне инфраструктуре и линијских инфраструктурних и електроенергетских објеката када је општина власник, односно корисник земљишта која сагласност служи као доказ о решеним имовинско-правним односима;
19. доноси појединачна решења о правима по основу рада лица која именује и поставља председник општине;
20. врши и друге послове утврђене овим статутом и другим актима органа Општине.
Председник Општине је одговоран за благовремено достављање података, списа и исправа, када то захтева надлежни орган Републике који врши надзор над радом и актима извршних органа Општине и Општинске управе.'

 Бајчетина • Балосаве • Баре • Бечевица • Борач • Брестовац • Брњица • Бумбарево Брдо • Врбета • Вучковица • Грабовац • Гривац • Гружа • Губеревац • Гунцати • Драгушица • Дубрава • Жуње • Забојница • Кикојевац • Кнежевац • Кнић • Коњуша • Кусовац • Лесковац • Липница • Љубић • Љуљаци • Опланић • Пајсијевић • Претоке • Радмиловић • Рашковић • Суморовац • Топоница • Честин