Serbian Chinese (Simplified) English French German Japanese Russian Spanish

 

Секретар скупштине

Саша Милошевић
дипл. правник

 

НАДЛЕЖНОСТ

Скупштина има секретара који се стара о обављању стручних послова у вези са сазивањем и одржавањем седнице Скупштине и њених радних тела и руководи административним пословима везаним за њихов рад. Секретар Скупштине се поставља, на предлог председника Скупштине, на четири године и може бити поново постављен. За секретара Скупштине може бити постављено лице са завршеним правним факултетом, положеним стручним испитом за рад у органима управе и радним искуством од најмање три године.
Скупштина општине може, на образложен предлог председника Скупштине, разрешити секретара и пре истека мандата.Секретар може имати заменика који га замењује у случају његове одсутности.Заменик секретара Скупштине поставља се и разрешава на исти начин и под истим условима као и секретар.
Секретар Скупштине је одговоран за благовремено достављање података, списа и исправа, када то захтева надлежни орган Републике који врши надзор над радом и актима Скупштине општине.

 Бајчетина • Балосаве • Баре • Бечевица • Борач • Брестовац • Брњица • Бумбарево Брдо • Врбета • Вучковица • Грабовац • Гривац • Гружа • Губеревац • Гунцати • Драгушица • Дубрава • Жуње • Забојница • Кикојевац • Кнежевац • Кнић • Коњуша • Кусовац • Лесковац • Липница • Љубић • Љуљаци • Опланић • Пајсијевић • Претоке • Радмиловић • Рашковић • Суморовац • Топоница • Честин