Serbian Chinese (Simplified) English French German Japanese Russian Spanish

 

Јавни оглас - увид у бирачки списак

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ КНИЋ, на основу чл. 14., 15., 16., 17. и 21. Закона о јединственом бирачком списку (''Сл. гласник РС'' бр. 104/2009 и 99/2011) и Упутства за спровођење Закона о јединственом бирачком списку(''Сл. гласник РС'', бр. 15/2012) објављује

Ј А В Н И О Г Л А С

Поводом избора за народне посланике који су расписани за 24. април 2016. године обавештавају се грађани да је део бирачког списка за подручје општине Кнић изложен на увид грађанима у згради Скупштине општине Кнић у Книћу, канцеларија број 14, сваког радног дана у времену од 07,оо до15,оо часова.
Грађани имају право да изврше увид у бирачки списак у циљу провере личних података уписаних у бирачки списак. Увид се врши на тај начин што се путем рачунарске опреме, уношењем јединственог матичног броја грађана, имена и презимена и других података омогућава провера да ли су уписани у бирачки списак и да ли су уписани подаци тачни, а све у складу са законом којим се уређује заштита података о личности.
Увид у део бирачког списка за подручје општине Кнић, у складу са законом којим се уређује заштита података о личности, може се извршити и електронским путем на званичној интернет страници Министарства државне управе и локалне самоуправе, уношењем податка о јединственом матичном броју грађана.
Грађани могу од Општинске управе општине Кнић захтевати доношење решења на којима се заснивају промене у бирачком списку до закључења бирачког списка, односно до 8. априла 2016. године до 24,оо часа.
Министарство надлежно за послове управе решењем закључује бирачки списак 15 дана пре дана избора.
Након закључења бирачког списка па све до 72 часа пре дана избора, решења на којима се заснивају промене у бирачком списку доноси министарство надлежно за послове управе.
Позивају се малолетна лица која пунолетство стичу најкасније на дан избора да поднесу захтев за проверу података и упис у бирачки списак.
Од проглашења изборне листе право на увид и на подношење захтева за промену у бирачком списку има и подносилац изборне листе или лице које он овласти и то на исти начин и по истом поступку по коме то право имају и грађани. Уз захтев се прилажу законом прописани докази за вршење промене, а ако захтев не подноси подносилац проглашене изборне листе и пуномоћје оверено у складу са законом.
Грађани могу Општинској управи општине Кнић поднети захтев да се у бирачки списак упише податак да ће бирач на изборима за народне посланике Народне скупштине Републике Србије гласати према месту боравишта у земљи најкасније пет дана пре дана закључења бирачког списка, односно до 2. априла 2016. године до 24,оо часа.
Бирачи који имају боравиште у иностранству могу поднети захтев за упис у бирачки списак податка о томе да ће гласати у иностранству. Захтев се подноси преко дипломатско-конзуларног представништва, Министарству правде и државне управе најкасније до 2. априла 2016. године до 24,оо часа.

Број:013-282/2016-01
У Книћу, 5.3.2016. године

НАЧЕЛНИК УПРАВЕ
Сузана Илић

Прочитано 2629 пута

 Бајчетина • Балосаве • Баре • Бечевица • Борач • Брестовац • Брњица • Бумбарево Брдо • Врбета • Вучковица • Грабовац • Гривац • Гружа • Губеревац • Гунцати • Драгушица • Дубрава • Жуње • Забојница • Кикојевац • Кнежевац • Кнић • Коњуша • Кусовац • Лесковац • Липница • Љубић • Љуљаци • Опланић • Пајсијевић • Претоке • Радмиловић • Рашковић • Суморовац • Топоница • Честин